Обща информация

ДГС Средец

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно горско стопанство “Средец” е разположено в югозападната част на Бургаска област.
Територията на държавно горско стопанство “Средец” е разположена върху северозападните разклонения на Странджа планина и върху единично издигащи се възвишения в северната и северозападната част на стопанството.
Площта на стопанството обхваща землищата на 31 населени места върху територията на Община Средец.
Горите в района на ДГС "Средец", като източник на дървесина, странични ползвания и други полезности са от голямо значение за икономиката на общината.
Най-високата точка на стопанството е Арабаджиев връх - 698 м н.в. на Българо-Турската граница, а най-ниската е в м.Аврамов мост - 20 м н.в., в североизточната част на стопанството.
Общата площ на ДГС “Средец” е 43667,0 ха
Разпределението на горския фонд по видове собственост е следното:

- Държавни гори и земи - 19352,7 ха - 44,3%
- Общински гори и земи - 20467,8 ха - 46,9%
- Частни гори и земи - 3345,2 ха - 7,6%
- Гори и земи на юридически лица - 435,1 ха - 1,0%
- Гори и земи религиозна собственост - 66,2 ха - 0,2%
Общо - 43667,0 ха - 100,0%

Районът на стопанството представлява добра база за развитието на интензивно ловно стопанство със значителни дивечови запаси и видово разнообразие (благороден елен, сърна, дива свиня, заек,яребица,фазан и др.). От хищниците с повсеместно разпространение и значителна численост са : вълк,чакал,лисица, дива котка, бялка, пор ,язовец,невестулка.Богато е видовото разнообразие на птиците в общината ,особено по време на сезонните миграции-срещат се около 380 вида птици.Р.Факийска,р. Средецка ,р. Господаревска ,язовирите и микроязовирите, намиращи се на територията на стопанството, предлагат добри условия за провеждане на любителски риболов.

Общата площ на защитените местности и природни забележителности е 657,6 ха, от която залесена 587,4 ха и незалесена 70,2 ха.
Защитени местности:
“Пладнището” , “Невестин гроб”, “Белият камък”, “Находище на див божур”
Природни забележителности “Долмени”- 3 броя, Природна забележителност “Големия камък”

През десетилетието е предвидено да се изведат сечи на площ 25894,1 ха, при които ще се отсекат 582250 куб.м. стояща маса (без клони) или средногодишно от площ 2589,4 ха ще се добиват 58225 куб.м. стояща маса, което представлява 1,50% от общия запас на държавните и общински гори (3873170 куб.м) и 74,2% от средния им годишен прираст (78482 куб.м). От 1 хектар залесена площ (36102,5 ха) е предвидено да се добиват 1,61 куб.м.
В държавните гори е предвидено да се изведат сечи на площ 13271,1 ха, при които ще се добият 305265 куб.м стояща маса (без клони)
В общинските гори е предвидено да се изведат сечи на площ 12623,0 ха, при които ще се добият 276985 куб.м стояща маса (без клони)
news-panel-image
  • ДГС-Средец посети детски градини за Седмица на гората

    Децата посрещнаха горски служители на стопанството , за да засадят заедно няколко дръвчета бяла бреза.

  • Образувани са четири бързи полицейски производства заради незаконна сеч при почистване селскостопански имоти

    Образувани са четири бързи полицейски производства заради незаконна сеч при почистване селскостопански имоти