Процедура № 1883 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 06.03.2018 56,650.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс 1. Залесяване на горски култури – 70дка.; 2. Попълване на горски; 3. Отглеждане на горски култури 830дка – 3.1 Отглеждане на едногодишни горски култури - 70дка х 3пъти = 210дка обща площ, 3.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 235дка х 2пъти=470дка, 3.3 Отглеждане на тригодишни горски култури 85дка 3.4 Отглеждане на петгодишни горски култури 65дка х 1 път = 65дка, попадащи в „Натура 2000”, за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Средец”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ 1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.