Процедури

Процедура № 2580 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 14.12.2018
Втора дата
Начална цена 128,481.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908
Дървесен вид бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр
Едра 115 куб.м.
Средна 1537 куб.м.
Дребна 58 куб.м.
Технологична 543 куб.м.
За огрев 3039 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 5292 куб.м.