Процедура № 2580 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 14.12.2018 128,481.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр 115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 3039 куб.м. 0 куб.м. 5292 куб.м.