Процедури

Процедура № 2581 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 14.12.2018
Втора дата
Начална цена 54,590.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 1909, 1910
Дървесен вид бл, здб, цр, мжд
Едра 63 куб.м.
Средна 544 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 273 куб.м.
За огрев 1408 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2310 куб.м.