Процедура № 2807 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 20.02.2019 39,316.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс Попълване на горски култури -обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури - 2.2 Отглеждане на тригодишни горски култури 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури, попадащи в „Натура 2000”- 3. Ръчно почистване на площи преди почвоподготовка – за компенсационно залесяване, 4.Направа на тераси с ръчни инструментиза компенсационно залесяване за Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ Обект 1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.