Процедури

Процедура № 2807 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 20.02.2019
Втора дата
Начална цена 39,316.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Попълване на горски култури -обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури - 2.2 Отглеждане на тригодишни горски култури 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури, попадащи в „Натура 2000”- 3. Ръчно почистване на площи преди почвоподготовка – за компенсационно залесяване, 4.Направа на тераси с ръчни инструментиза компенсационно залесяване за Обект № 1

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ Обект 1
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.