Процедури

Процедура № 5850 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.12.2021
Втора дата
Начална цена 75,900.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - открит конкурс за възлагане дейността на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл.38, ал.2, т.1 от Наредбата, от държавни горски територии

Данни за дървесината

Обект/и № 2205, 2206, 2207, 2208, 2209
Дървесен вид бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
Едра 144 куб.м.
Средна 405 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 321 куб.м.
За огрев 1740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2622 куб.м.