Процедура № 772 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 02.03.2017 49,665.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс 1. Залесяване на горски култури – 235 дка. обща площ /120дка редуцирана/ в отдел 50 „а” с 96000бр. дъбови фиданки /обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 940дка – 2.1 Отглеждане на едногодишни горски култури - 235дка х 3пъти = 705дка обща площ /360дка редуцирана/, 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 85дка х 2пъти = 170дка; 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури 65дка х 1 път = 65дка, попадащи в „Натура 2000”, на територията на ТП ДГС Средец ЮИДП ДП Сливен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ - Обект №1 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.