Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5518 ДГС Средец 27.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
424 куб.м. 541 куб.м. 12 куб.м. 122 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1099 куб.м.
чб
2116 и 2117 Продажба на стояща дървесина на корен 49,103.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5517 ДГС Средец 27.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
111 куб.м. 134 куб.м. 2 куб.м. 31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 278 куб.м.
чб
2115 Процедури за добив на дървесина 6,679.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5498 ДГС Средец 17.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
28 куб.м. 276 куб.м. 7 куб.м. 94 куб.м. 1296 куб.м. 0 куб.м. 1701 куб.м.
бл, цр, кгбр, мжд
2114 Процедури за добив на дървесина 39,960.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5473 ДГС Средец 03.08.2021 Събиране на оферти с обява 1,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други необходими бланки по задание, за нуждите на ТП ДГС Средец" Виж пълна информация
5374 ДГС Средец 08.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
47 куб.м. 166 куб.м. 2 куб.м. 62 куб.м. 715 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.
бл, цр
2113 Процедури за добив на дървесина 23,382.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
5372 ДГС Средец 08.06.2021 ЛКМ Обект 2/2021 Лесокултурни мероприятия 24,210.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - „Осветление” 6358дка Виж пълна информация
5338 ДГС Средец 26.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
376 куб.м. 764 куб.м. 15 куб.м. 149 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1304 куб.м.
чб, бб
2111, 2112 Продажба на стояща дървесина на корен 53,008.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5306 ДГС Средец 25.05.2021 Открита процедура 22,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км. на територията на ТП ДГС „Средец“ Виж пълна информация
5289 ДГС Средец 29.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
194 куб.м. 368 куб.м. 19 куб.м. 259 куб.м. 1083 куб.м. 0 куб.м. 1923 куб.м.
изгор, Бл, цр
2110 Продажба на стояща дървесина на корен 97,884.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
5175 ДГС Средец 22.03.2021 ЛКМ Обект 1/2021 Лесокултурни мероприятия 10,093.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Попълване на горски култури – 60дка.;
2.Отглеждане на горски култури 18дка, в т.ч.2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури 4дка х 2пъти / обичайна дейност/; 2.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 5дка х 2пъти /компенсационно залесяване/;
Виж пълна информация
5156 ДГС Средец 05.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.80 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб, цр, кгбр
1906-3, 1920-3, 2005-2 Продажба на дървесина чрез пряко договаряне 31,725.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина чрез договаряне Виж пълна информация
5092 ДГС Средец 25.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49.10 куб.м. 100.20 куб.м. 1.8 куб.м. 34.80 куб.м. 331.10 куб.м. 0 куб.м. 517 куб.м.
дб, цр, кгбр
1906-3, 1920-3, 2005-2 Процедури за продажба на дървесина 31,725.30 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина на временни складове в държавни горски територии на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
4994 ДГС Средец 15.01.2021 Събиране на оферти с обява 1,880.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА Виж пълна информация
4981 ДГС Средец 19.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
681 куб.м. 2711 куб.м. 46 куб.м. 544 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 4082 куб.м.
бб, чб, здгл, срлп, бл, цр, изгор
2107 Продажба на стояща дървесина на корен 164,219.00 лв. без ДДС
Предмет: Предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен Виж пълна информация
4964 ДГС Средец 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м. 0 куб.м. 2472 куб.м.
дб, цр, кгбр, мжд
2104-2, 2105-2, 2106-2 Процедури за продажба на дървесина 166,896.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4963 ДГС Средец 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
451 куб.м. 1669 куб.м. 35 куб.м. 382 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2537 куб.м.
чб, дб, цр, срлп
2104-1, 2105-1, 2106-1 Процедури за продажба на дървесина 163,015.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
4957 ДГС Средец 12.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
660 куб.м. 2439 куб.м. 44 куб.м. 888 куб.м. 4737 куб.м. 0 куб.м. 8620 куб.м.
чб, бл, цр, срлп, кгбр, мжд
2102, 2104, 2105, 2106 Процедури за добив на дървесина 208,293.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4894 ДГС Средец 17.12.2020 2101Ц Продажба на стояща дървесина на корен 763,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен по сортименти и категории дървесина от годишния план за ползване на дървесината за 2021 година, от обект № 2101Ц – горски територии, държавна собственост, стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Айтос”, ТП „ДГС Бургас”, ТП „ДЛС Несебър” и ТП „ДГС Средец”; Виж пълна информация
Процедура № 4894 на ДГС Средец от 17.12.2020 е прекратена!
4855 ДГС Средец 07.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
171 куб.м. 886 куб.м. 4 куб.м. 646 куб.м. 3218 куб.м. 0 куб.м. 4925 куб.м.
чб, бл, цр, мжд, кгбр
2101, 2103 Процедури за добив на дървесина 117,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
4833 ДГС Средец 04.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90.90 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 90.90 куб.м.
бб, чб
2020-1 Процедури за продажба на дървесина 7,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация