Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2767 ДГС Средец 12.02.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
58 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
дб, цр,
1914 Процедури за добив на дървесина 15,006.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2725 ДГС Средец 31.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11184 куб.м.
бб, чб, дб
1902Ц Продажба на стояща дървесина на корен 426,491.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект 1902Ц- горска територия – държавна собственост, стопанисван от „Югоизточно държавно предприятие” ДП, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от настоящата документация. Виж пълна информация
2648 ДГС Средец 04.01.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
48 куб.м. 205 куб.м. 8 куб.м. 306 куб.м. 2251 куб.м. 0 куб.м. 2818 куб.м.
дб, цр, кгбр
№1911 Процедури за добив на дървесина 67,075.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността "Добив на дървесина" Виж пълна информация
2617 ДГС Средец 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 2261 куб.м.
дб, цр, орех, чб, бб,
1904-1, 1905-1, 1906-1, 1907-1, 1908-1 Процедури за продажба на дървесина 186,828.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2615 ДГС Средец 20.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м. 0 куб.м. 3031 куб.м.
дб, цр, орех, мжд, кгбр,
1904-2, 1905-2, 1906-2, 1907-2 Процедури за продажба на дървесина 253,272.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад, на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ Виж пълна информация
2582 ДГС Средец 18.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
106 куб.м. 801 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2570 куб.м. 0 куб.м. 3537 куб.м.
чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд
№№ 1901, 1902, 1903 Продажба на стояща дървесина на корен 199,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, на търговци, отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2581 ДГС Средец 14.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
63 куб.м. 544 куб.м. 22 куб.м. 273 куб.м. 1408 куб.м. 0 куб.м. 2310 куб.м.
бл, здб, цр, мжд
№№ 1909, 1910 Процедури за добив на дървесина 54,590.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
2580 ДГС Средец 14.12.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
115 куб.м. 1537 куб.м. 58 куб.м. 543 куб.м. 3039 куб.м. 0 куб.м. 5292 куб.м.
бл, здб, цр, кдб, ор, чб, бб, мжд, кгбр
№№ 1904, 1905, 1906, 1907, 1908 Процедури за добив на дървесина 128,481.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, за търговци отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата” Виж пълна информация
2578 ДГС Средец 28.12.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти Виж пълна информация
2517 ДГС Средец 06.11.2018 Събиране на оферти с обява 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали. Виж пълна информация
2516 ДГС Средец 14.11.2018 21.11.2018 Събиране на оферти с обява 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“
Виж пълна информация
2498 ДГС Средец 16.11.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1328 куб.м. 126 куб.м. 171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1654 куб.м.
чб
1830 Процедури за добив на дървесина 39,447.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2376 ДГС Средец 18.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 20 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м.
дб, цр, кгбр
№1828 Процедури за добив на дървесина 6,314.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове” Виж пълна информация
2375 ДГС Средец 18.09.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 530 куб.м. 64 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м.
чб
№1827 Процедури за добив на дървесина 24,138.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина (сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад) и 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
2244 ДГС Средец 10.07.2018 16.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и др." Виж пълна информация
2239 ДГС Средец 17.07.2018 Обект №2.2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,062.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 1322дка обща площ / 686 дка редуцирана плош/ в отдели 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 36дка обща площ / 25дка редуцирана площ/ в отдел - за Обект №2.2 Виж пълна информация
2238 ДГС Средец 17.07.2018 Обект №2.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,773.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 970дка обща площ / 404 дка редуцирана площ/ 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 307дка обща площ / 172дка редуцирана площ/в отдели 28/б, 109/л - за Обект №2.1 Виж пълна информация
2197 ДГС Средец 06.07.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 574 куб.м. 70 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 710 куб.м.
чб
1818 Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
2131 ДГС Средец 01.06.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 336 куб.м. 32 куб.м. 229 куб.м. 1017 куб.м. 0 куб.м. 1646 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
№1814 Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект № 1814, от ЛФ 2018 г., находящ се в държавни горски територии,, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
2114 ДГС Средец 22.05.2018 ЛКМ Обект3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 2274дка Виж пълна информация