Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2113 ДГС Средец 22.05.2018 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 2292дка; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” Виж пълна информация
2083 ДГС Средец 11.05.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 573 куб.м. 70 куб.м. 352 куб.м. 1655 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
1814 и 1815 Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2047 ДГС Средец 24.04.2018 ЛКМ Обект 3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 2274дка - за Обект №3 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
2046 ДГС Средец 24.04.2018 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 2292дка; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 343дка за Обект №2 на територията на ТП „ДГС Средец Виж пълна информация
2012 ДГС Средец 17.04.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 618 куб.м. 45 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 826 куб.м.
чб, бб
1812 Процедури за добив на дървесина 28,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1986 ДГС Средец 30.04.2018 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км Виж пълна информация
1883 ДГС Средец 06.03.2018 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 56,650.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Залесяване на горски култури – 70дка.; 2. Попълване на горски; 3. Отглеждане на горски култури 830дка – 3.1 Отглеждане на едногодишни горски култури - 70дка х 3пъти = 210дка обща площ, 3.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 235дка х 2пъти=470дка, 3.3 Отглеждане на тригодишни горски култури 85дка 3.4 Отглеждане на петгодишни горски култури 65дка х 1 път = 65дка, попадащи в „Натура 2000”, за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
1850 ДГС Средец 16.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части по заявка на Възложителя Виж пълна информация
1813 ДГС Средец 16.02.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 517 куб.м. 70 куб.м. 64 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 740 куб.м.
чб, срлп, бл, цр
1808 Процедури за добив на дървесина 24,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
1786 ДГС Средец 26.01.2018 02.02.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици Виж пълна информация
1780 ДГС Средец 31.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 4645 куб.м.
бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
№1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
1757 ДГС Средец 19.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м.
дб, цр,
№№1809-2, 1810-2, 1811-2 Процедури за продажба на дървесина 219,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1756 ДГС Средец 19.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м.
дб, цр,
№№1809-1, 1810-1, 1811-1 Процедури за продажба на дървесина 110,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1740 ДГС Средец 05.01.2018
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 4645 куб.м.
бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
№1809, №1810, №1811 Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1733 ДГС Средец 22.12.2017 05.01.2018 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ Виж пълна информация
1708 ДГС Средец 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1697 ДГС Средец 09.01.2018 23.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, компютърни мрежи и мрежово оборудване, и др. техника в извън гаранционен срок), за нуждите на ТП ДГС Средец” Виж пълна информация
1630 ДГС Средец 05.01.2018 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец“ Виж пълна информация
1592 ДГС Средец 05.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 417 куб.м. 7 куб.м. 218 куб.м. 1048 куб.м. 0 куб.м. 1739 куб.м.
дб, цр, кгбр
1803 Процедури за добив на дървесина 38,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1591 ДГС Средец 05.12.2017
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
608 куб.м. 2509 куб.м. 214 куб.м. 492 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3823 куб.м.
чб, бб
1804, 1805, 1806 Процедури за добив на дървесина 122,726.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация