Документи

информация за обема дървесина, предложена от ТП ДГС Средец през 2020 г. на търговци, отговарящи на изискванията на чл.115 от ЗГ
Файл
Добавен
14.11.2019 / ДГС Средец
Разяснения, относно закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите
Файл
Добавен
03.10.2019 / ДГС Средец
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ. 38, АЛ. 1 ОТ „НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ“ ЗА ТП ДГС СРЕДЕЦ
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Средец
Доклад за ГВКС на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
16.07.2018 / ДГС Средец
Обявление за предложените количества дървесина по реда на чл.38 от Наредбата за ТП "ДГС Средец" за ЛФ 2018 г.
Файл
Добавен
13.11.2017 / ДГС Средец
Доклад за горите с ВКС на територията на ТП ДГС Средец (актуализиран)
Файл
Добавен
30.08.2017 / ДГС Средец
Уведомително писмо до заинтересованите страни относно доклада за определяне на горите с ВКС
Файл
Добавен
16.08.2017 / ДГС Средец
Доклад за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.08.2017 / ДГС Средец
Доклад за горите с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
02.08.2017 / ДГС Средец
Указания за провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 година
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Средец