Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3813 ДГС Средец 28.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
дб, цр, кгбр, мжд
2010-2, 2011-2, 2012-2 Процедури за продажба на дървесина 100,198.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
3812 ДГС Средец 28.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136 куб.м. 468 куб.м. 79 куб.м. 223 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 906 куб.м.
дб, цр
2010-1, 2011-1, 2012-1 Процедури за продажба на дървесина 77,045.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
3803 ДГС Средец 23.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
39 куб.м. 433 куб.м. 16 куб.м. 237 куб.м. 1513 куб.м. 0 куб.м. 2238 куб.м.
дб, цр, избк, гбр, чб
2008, 2009 Продажба на стояща дървесина на корен 116,165.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
3800 ДГС Средец 23.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
136 куб.м. 468 куб.м. 79 куб.м. 223 куб.м. 1231 куб.м. 0 куб.м. 2137 куб.м.
дб, цр, мжд, кгбр,
2010, 2011, 2012 Процедури за добив на дървесина 52,799.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата "Добив на дървесина" на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
3676 ДГС Средец 18.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
209 куб.м. 853 куб.м. 36 куб.м. 638 куб.м. 3313 куб.м. 0 куб.м. 5049 куб.м.
бл, цр, кгбр
2005, 2006 Процедури за добив на дървесина 122,890.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3663 ДГС Средец 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6324 куб.м.
бб, чб, цр, бл
2007 Ц Продажба на стояща дървесина на корен 305,081.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2007 Ц стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС Средец Виж пълна информация
3656 ДГС Средец 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
374 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 374 куб.м.
черен бор
1926-1, 1927-1, 1928-1 Процедури за продажба на дървесина 31,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
3649 ДГС Средец 12.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1835 куб.м. 2547 куб.м. 211 куб.м. 548 куб.м. 192 куб.м. 0 куб.м. 5333 куб.м.
чб, бб, бл, здб, кдб, срлп, мжд
2001, 2002, 2003, 2004 Процедури за добив на дървесина 197,113.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина и 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
3565 ДГС Средец 03.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер, и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефони и факс апарати, UPS устройства,модеми рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техника, за нуждите на ТП „ДГС Средец“ Виж пълна информация
3483 ДГС Средец 31.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
555 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 555 куб.м.
чб
1924-1 и 1925-1 Процедури за продажба на дървесина 46,240.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
3482 ДГС Средец 18.10.2019 28.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и др.“ Виж пълна информация
3479 ДГС Средец 28.10.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
83.8 куб.м. 2.6 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 86.4 куб.м.
чб
1923-1 Процедури за продажба на дървесина 7,331.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на добита дървесина от временен склад Виж пълна информация
3452 ДГС Средец 03.10.2019 Събиране на оферти с обява 1,750.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
3383 ДГС Средец 13.09.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м.
бл, здб, цр
1902- А Продажба на стояща дървесина на корен 29,844.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - обект №1902-А Виж пълна информация
3168 ДГС Средец 09.07.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 21,175.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици“ Виж пълна информация
3062 ДГС Средец 17.05.2019 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 44,800.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” и 2. Отглеждане на млади насаждения без материален добив –„Осветление-отглеждане на подраста, чрез изрязване на пънче с ръчни инструменти и отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” Виж пълна информация
3049 ДГС Средец 16.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
147 куб.м. 639 куб.м. 4 куб.м. 262 куб.м. 1436 куб.м. 0 куб.м. 2488 куб.м.
дб, цр
№1919 и №1920 Процедури за добив на дървесина 59,808.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
3048 ДГС Средец 16.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 884 куб.м. 113 куб.м. 97 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1146 куб.м.
чб, бб, дб, цр, гбр
1918 "Демир бок" Процедури за добив на дървесина 39,707.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3023 ДГС Средец 03.05.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
71 куб.м. 511 куб.м. 4 куб.м. 316 куб.м. 1561 куб.м. 0 куб.м. 2463 куб.м.
дб, цр,
1915, 1916, 1917 Процедури за добив на дървесина 58,976.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2807 ДГС Средец 20.02.2019 ЛКМ Обект 1 Лесокултурни мероприятия 39,316.00 лв. без ДДС
Предмет: Попълване на горски култури -обичайна дейност/, 2. Отглеждане на горски култури 2.1 Отглеждане на двегодишни горски култури - 2.2 Отглеждане на тригодишни горски култури 2.3 Отглеждане на четиригодишни горски култури, попадащи в „Натура 2000”- 3. Ръчно почистване на площи преди почвоподготовка – за компенсационно залесяване, 4.Направа на тераси с ръчни инструментиза компенсационно залесяване за Обект № 1 Виж пълна информация