slide

Заповеди | ДГС Средец

Заповед за учредяване на безвъзмездно право на ползване в горски територии - държавна собственост, за устройване на постоянен пчелин, в земл. с. Голямо Буково, общ. Средец
Файл
Добавен
24.07.2019 / ДГС Средец
Заповед за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот - ДГТ, в землището на с. Дюлево, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
21.04.2017 / ДГС Средец