slide

Гoрска сертификация | ДГС Средец

Уведомление за предстоящите дейности през 2024 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Списък с предлагани продукти и услуги от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Резюме на мониторинг 8.4.1 за 2022 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Резюме на горскостопански план от 2021 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Обща карта по землища на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС през 2023 год. в ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Декларация за ангажираност на Директора на ТП ДГС Средец към принципите на горската сертификация
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Средец
Мониторинг флора и фауна 2018 на ДГС Средец
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Резюме на мониторинг 8.4.1
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Списък на предлаганите продукти и услуги от ДГС Средец
Файл
Добавен
04.09.2019 / ДГС Средец
Анализ на ефектите от дейности
Файл
Добавен
09.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за процедиране със сигнали, свързани с различните форми на дискриминация
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция и сродни на нея явления
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Политика срещу корупцията и сродни на нея явления
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Вътрешни правила за решаване на спорове
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Оценка на социалното въздействие
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Приложение №2 към доклад за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Приложение №1 към доклод за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец
Доклад за ГВКС
Файл
Добавен
06.08.2019 / ДГС Средец