Процедури

Процедура № 5864 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.12.2021
Втора дата
Начална цена 203,944.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества добита дървесина на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38 от Наредбата

Данни за дървесината

Обект/и № 2205-2, 2206-2, 2207-2, 2208-2, 2209-2
Дървесен вид бл, изгор, цр, гбр, кгбр, мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 405 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 321 куб.м.
За огрев 1740 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2478 куб.м.